ANBI

Algemene gegevens

Baptistengemeente Nieuw-Buinen
Dwarsdiep 9
9521 CH Nieuw-Buinen
06 19997035
penningmeester@baptisten-nieuwbuinen.nl
RSIN-nummer: 003768946
KvK-nummer: 76447499


Doelstelling Baptistengemeente Nieuw-Buinen

ANBI en de Unie

De Unie van Baptistengemeenten heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de plaatselijke Baptistengemeenten die tot de Unie behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Baptistengemeente Nieuw-Buinen.
De Unie van Baptistengemeenten vermeldt in haar statuten:

De doelstelling van de Unie van Baptistengemeenten
De statuten van de Unie van Baptistengemeenten vermeldt in haar statuten Artikel 1  
1. De naam van de Unie is: Unie van Baptistengemeenten in Nederland, hierna te noemen de Unie.
2. De Unie heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam en is aangegaan voor onbepaalde tijd.
3. De Unie is een kerkgenootschap en bezit rechtspersoonlijkheid in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en is als zodanig erkend volgens Nederlands recht.

Grondslag
Artikel 2
De Baptistengemeenten die de Unie vormen, leven uit de openbaring Gods, zoals die door de bijbel tot hen gekomen is. Hun leden belijden, in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, Jezus Christus, de Zoon van God, het Hoofd van de Gemeente en de Heer van de wereld te hebben aanvaard als hun Zaligmaker en Heer en zijn op deze belijdenis gedoopt.

Doel
Artikel 3
Het doel van de Unie is:
1. onder haar leden liefde, achting en samenwerking te bevorderen;
2. de gemeenten behulpzaam te zijn in de uitvoering van hun taak en gelegenheden te scheppen om de beginselen van de gemeente bekend te maken en het Evangelie te verbreiden;
3. mede te werken tot verbreiding van het Evangelie in binnen- en buitenland.Statuten, huishoudelijk reglement en werkorde zijn te vinden via de volgende links:
Unie van Baptistengemeenten Statuten
Unie van Baptistengemeenten Huishoudelijk reglement
Unie van Baptistengemeenten Werkorde

Anbi-overzicht Baptistengemeente Nieuw-Buinen

Baptistengemeente Nieuw-Buinen
Vastgelegd in de statuten van 2011
De Baptistengemeente Nieuw-Buinen maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland, als kerkgenootschap eenrechtspersoon in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en als zodanig erkend door het Nederlands recht.

Grondslag van de gemeente (Artikel 2):
Op grond van de Bijbel, het onfeilbare Woord van God en het enige gezag voor leer en leven, belijdt de gemeente dat Jezus Christus, de Zoon van de levende God, als haar fundament en haar hoofd is.

Doel van de gemeente (Artikel 3):
De Gemeente erkent en aanvaardt de opdracht van de Heer Jezus Christus; “Trek erop uit en maak alle volken tot mijn discipelen en doop ze in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Leer hun alles te onderhouden wat ik jullie heb opgedragen”. Deze opdracht wilt de gemeente verstaan en uitvoeren waar zij gesteld is.De Unie van Baptistengemeenten heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de plaatselijke Baptistengemeenten die tot de Unie behoren, zijn aangewezen als ANBI.

Fiscaal nummer van de gemeente
3768946

Contactgegevens
Post- of bezoekadres van de gemeente:
Dwarsdiep 9, 9521 CH Nieuw Buinen
Telefoonnummer: 0599-620399
e-mailadres: secretaris@baptisten-nieuwbuinen.nl
KvK nummer: 76447499

Bestuurssamenstelling
De kerkenraad van Baptistengemeente Nieuw-Buinen bestaat uit:
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Algemeen adjunct
5 overige raadsleden die samen het pastoraal team vormen


De hoofdlijnen van ons beleidsplan

De Gemeente erkent en aanvaardt de opdracht van de Heer Jezus Christus; “Trek erop uit en maak alle volken tot mijn discipelen en doop ze in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Leer hun alles te onderhouden wat ik jullie heb opgedragen”. Deze opdracht wilt de gemeente verstaan en uitvoeren waar zij gesteld is.Baptistengemeente Nieuw-Buinen maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten.
Beleidsplan Unie van Baptistengemeenten Het beleidsplan bevat twee bijlagen.
Beleidsplan bijlage 1 
Beleidsplan bijlage 2


Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid van de voorganger (en/of kerkelijk werker) volgt de richtlijnen van de Unie van Baptistengemeenten.
Beloningsbeleid salarisadviezen
Beloningsbeleid salarisadviezen bijlage
Beloningsbeleid advies spreekbeurtvergoeding
Beloningsbeleid advies gemeente als werkgever

Leden van de kerkenraad en diverse commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Zij ontvangen een vergoeding voor werkelijk gemaakte onkosten.


Actueel verslag van activiteiten

Jaarverslag 2019 Baptistengemeente Nieuw-Buinen

Ledental
In onze gemeente zagen we in het afgelopen jaar m.b.t. het ledental een afname van 14 leden en een toename van 3 leden. Dit betekent dat op 1 januari 2020 het ledenaantal op 218 leden staat.

Bijzondere diensten:
Er zijn in 2019 een aantal bijzondere diensten geweest waarvan er een aantal genoemd worden.

Januari
Zaterdag en zondag 20/21 januari Bezinningsweekeng gemeente
Woensdag 24 januari dienst Week van gebed
Vrijdag 26 januari een trouwdienst
Zondag 28 januari de jaarlijkse Kerk-School-Gezins dienst

Februari
Zondag 18 februari Insight met als thema: Houd vol

Maart
Zaterdag 17 maart vrouwenochtend met als thema: Je bent Geliefd
Zondag 25 maart gezinsdienst met als thema: Wie is de grootste

April
Zondag 1 april een paasontbijt met aansluitend de paasdienst

Juni
Zondag 3 juni Insight met Acoustic Sessions
Zondag 24 juni een huwelijksinzegening

September
Week 14/15/16 september startweekend gemeente
Zaterdag 22 september afscheidsfeest voorgangersechtpaar
Zondag 23 september afscheid- en dankdienst voorgangersechtpaar
Zondag 23 september InSight met als thema: Look up

Oktober
Zondag 21 oktober zendingsdienst met als thema: Tot aan het einde van de wereld

November
Zondag 18 november Amazing kinderkerkdienst

December
Zondag 15 december Insight in Pagedal met als thema: Peace has come
Zondag 16 december gezinsdienst in Pagedal
Op 24 december de kerstnachtdienst en op 25 december de kerstmorgen dienst met de musical door de kinderen van de zondagsschool.

Naast deze bijzondere diensten vinden er allerlei activiteiten plaats zoals vrouwengebedsgroep, lofprijzing en gebed, ouderenmiddag, 2e kans kleding, crea-avonden, brei- en haakochtenden en nog meer. Het doel van een aantal van deze activiteiten is om mensen uit de omgeving te bereiken en ze in aanraking te brengen met het geloof.


Financiele verantwoording


Financiële verantwoording 2021

Financiële verantwoording

 

Resultaat 2021

 

Begroting 2021

 

Begroting 2022

Baten

 

 

 

 

 

 

 

1. Bijdragen gemeenteleden

 

€ 132.593

 

€ 136.950

 

€ 144.050

2. Subsidies en overige bijdragen van derden

€ 0

 

€ 0

 

€ 0.00

Totaal baten

 

 

€ 132.593

 

€ 136.950

 

€ 144.050

Lasten

 

 

 

 

 

 

 

1. Besteding pastoraat. incl. predikant/gastsprekers

€ 59.283

 

€ 50.000

 

€ 65.800

2. Bestedingen kerkdiensten, gemeentewerk

€ 9.569

 

€13.950

 

€ 14.250

3. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk

€ 14.108

 

€ 16.000

 

€ 14.300

4. Lasten kerkelijke gebouwen (incl. afschrijving)

€ 47.262

 

€ 43.500

 

€ 35.000

5. Lasten overige eigendommen en inventaris

€ 3.919

 

€ 3.450

 

€ 4.050

6. Lasten beheer en administratie, bankkosten

€ 2.159

 

€ 1.650

 

€ 1.650    

7. Energie

 

 

€ 8.905

 

€ 8.400

 

€ 9.000

Totaal lasten

 

 

€ 145.205

 

€ 136.950

 

€ 144.050

Resultaat negatief

 

 

€ 12.612

 

€ 0

 

€ 0