ANBI

Algemene gegevens

Baptistengemeente Nieuw-Buinen
Dwarsdiep 9
9521 CH Nieuw-Buinen
06 19997035
penningmeester@bgnb.nl
RSIN-nummer: 003768946
KvK-nummer: 76447499


Doelstelling Baptistengemeente Nieuw-Buinen

ANBI en de Unie

De Unie van Baptistengemeenten heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de plaatselijke Baptistengemeenten die tot de Unie behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Baptistengemeente Nieuw-Buinen.
De Unie van Baptistengemeenten vermeldt in haar statuten:

De doelstelling van de Unie van Baptistengemeenten
De statuten van de Unie van Baptistengemeenten vermeldt in haar statuten Artikel 1  
1. De naam van de Unie is: Unie van Baptistengemeenten in Nederland, hierna te noemen de Unie.
2. De Unie heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam en is aangegaan voor onbepaalde tijd.
3. De Unie is een kerkgenootschap en bezit rechtspersoonlijkheid in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en is als zodanig erkend volgens Nederlands recht.

Grondslag
Artikel 2
De Baptistengemeenten die de Unie vormen, leven uit de openbaring Gods, zoals die door de bijbel tot hen gekomen is. Hun leden belijden, in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, Jezus Christus, de Zoon van God, het Hoofd van de Gemeente en de Heer van de wereld te hebben aanvaard als hun Zaligmaker en Heer en zijn op deze belijdenis gedoopt.

Doel
Artikel 3
Het doel van de Unie is:
1. onder haar leden liefde, achting en samenwerking te bevorderen;
2. de gemeenten behulpzaam te zijn in de uitvoering van hun taak en gelegenheden te scheppen om de beginselen van de gemeente bekend te maken en het Evangelie te verbreiden;
3. mede te werken tot verbreiding van het Evangelie in binnen- en buitenland.Statuten, huishoudelijk reglement en werkorde zijn te vinden via de volgende links:
Unie van Baptistengemeenten Statuten
Unie van Baptistengemeenten Huishoudelijk reglement
Unie van Baptistengemeenten Werkorde

Anbi-overzicht Baptistengemeente Nieuw-Buinen

Baptistengemeente Nieuw-Buinen
Vastgelegd in de statuten van 2011
De Baptistengemeente Nieuw-Buinen maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland, als kerkgenootschap eenrechtspersoon in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en als zodanig erkend door het Nederlands recht.

Grondslag van de gemeente (Artikel 2):
Op grond van de Bijbel, het onfeilbare Woord van God en het enige gezag voor leer en leven, belijdt de gemeente dat Jezus Christus, de Zoon van de levende God, als haar fundament en haar hoofd is.

Doel van de gemeente (Artikel 3):
De Gemeente erkent en aanvaardt de opdracht van de Heer Jezus Christus; “Trek erop uit en maak alle volken tot mijn discipelen en doop ze in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Leer hun alles te onderhouden wat ik jullie heb opgedragen”. Deze opdracht wilt de gemeente verstaan en uitvoeren waar zij gesteld is.De Unie van Baptistengemeenten heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de plaatselijke Baptistengemeenten die tot de Unie behoren, zijn aangewezen als ANBI.

Fiscaal nummer van de gemeente
3768946

Contactgegevens
Post- of bezoekadres van de gemeente:
Dwarsdiep 9, 9521 CH Nieuw Buinen
Telefoonnummer: 0599-620399
e-mailadres: secretaris@baptisten-nieuwbuinen.nl
KvK nummer: 76447499

Bestuurssamenstelling
De kerkenraad van Baptistengemeente Nieuw-Buinen bestaat uit:
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Algemeen adjunct
5 overige raadsleden die samen het pastoraal team vormen


De hoofdlijnen van ons beleidsplan

De Gemeente erkent en aanvaardt de opdracht van de Heer Jezus Christus; “Trek erop uit en maak alle volken tot mijn discipelen en doop ze in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Leer hun alles te onderhouden wat ik jullie heb opgedragen”. Deze opdracht wilt de gemeente verstaan en uitvoeren waar zij gesteld is.Baptistengemeente Nieuw-Buinen maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten.
Beleidsplan Unie van Baptistengemeenten Het beleidsplan bevat twee bijlagen.
Beleidsplan bijlage 1 
Beleidsplan bijlage 2


Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid van de voorganger (en/of kerkelijk werker) volgt de richtlijnen van de Unie van Baptistengemeenten.
Beloningsbeleid salarisadviezen
Beloningsbeleid salarisadviezen bijlage
Beloningsbeleid advies spreekbeurtvergoeding
Beloningsbeleid advies gemeente als werkgever

Leden van de kerkenraad en diverse commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Zij ontvangen een vergoeding voor werkelijk gemaakte onkosten.


Actueel verslag van activiteiten

Jaarverslag 2022 Baptistengemeente Nieuw-Buinen

Ledental
In onze gemeente zagen we in het afgelopen jaar m.b.t. het ledental een toename van 10 leden en een afname van 15 leden. Dit betekent dat op 1 januari 2023 het ledenaantal op 238 leden staat.

Bijzondere diensten
Er zijn in 2022 een aantal bijzondere diensten en activiteiten geweest waarvan er een aantal genoemd worden.

Begin 2022 hadden we nog steeds te maken met maatregelen rondom de coronapandemie, maar al snel kwam hier verandering in en was het weer mogelijk om met kleine aantallen bezoekers de diensten te organiseren. Fijn dat dit weer kon en dankbaar dat we al die tijd diensten via de livestream hebben kunnen volgen.

Het nieuwe jaar zijn we gestart met een nieuw communicatiesysteem. We zijn overgestapt van de Chrch app naar Kerkspot en door deze overstap maken we ook gebruik van een nieuwe ledenadministratie en een nieuwe website.

In januari is er een nieuwe zorgcoördinator aangesteld. Steeds meer maatregelen rondom de coronapandemie verdwijnen en dit geeft ruimte om weer activiteiten op te starten zoals de tweedekans kleding, boekenuitleen, maar ook nieuwe activiteiten zoals een spelletjesavond en wandelen.

Dit jaar was er ook een groot aanbod van cursussen die gevolgd konden worden. Een aantal konden gevolgd worden vanuit Het leerhuis de Open Monden, een initiatief van een aantal gemeenten in deze streek waar onze gemeente ook onderdeel van uitmaakt.

4 april werd de jaarvergadering gehouden en hebben een aantal raadsleden afscheid genomen van het raadswerk en zijn een aantal nieuwe raadsleden toegevoegd.

Op 15 april mochten we de dienst van Goede Vrijdag beleven en op de Paasochtend van 17 april begonnen we met een gezamenlijk ontbijt met aansluitend de Paasdienst.

Op 13 mei was er een trouwdienst. Daarnaast werd er in mei weer nieuw leven geblazen in een activiteitencommissie met als doel om de onderlinge verbondenheid de versterken.

Tevens werd er in mei een vervolg gegeven op de visieavonden. In 2022 is de eerste avond geweest en op 23 mei volgde de tweede avond.

Woensdag 1 juni mochten we weer een trouwdienst meemaken.

Op zondag 26 juni werd er een getuigenisdienst gehouden waarin mensen een moment kregen om hun persoonlijke geloofsverhalen te delen.

Ook zondag 3 juli was een jeugddienst en werd er afscheid genomen van een aantal kinderen van de zondagschool die doorstromen naar Rock Solid. Na deze dienst hadden we een gezamenlijke picknick achter het kerkgebouw.

De startzondag van het nieuwe seizoen werd gehouden op 11 september. Er waren verschillende leuke activiteiten en er werd afgesloten met een broodje van de grill. Tijdens de dienst werd het nieuwe jaarthema onthuld: Discipelschap. Een week eerder was Rock Solid al gestart met het nieuwe seizoen.

Het pastoraal team is aangevuld met nieuwe leden en er is gekozen voor een nieuwe structuur waarbij gewerkt wordt in clusters. Het doel is ervoor te zorgen dat mensen in de gemeente elke keer dezelfde leden van het pastoraal team ontmoeten zodat er een grotere vertrouwensband ontstaat.

Op 2 oktober hadden we een doopdienst en werden 4 dopelingen gedoopt. 0p 24 oktober hielden we een gemeentevergadering en nam de huidige secretaris afscheid en trad een nieuwe aan.

6 november was ’s avonds een Johannes de Heer dienst en 20 november was er ’s middags een prikkelarme dienst. Deze dienst duurde een uur met weinig decibellen en overige prikkels, rustige liederen, een beknopte preek een geen volle koffiezaal na afloop.

Het weekend van 17 en 18 december vond plaats in het Pagedal. InSight organiseerde een worship op de zaterdagavond en een aantal kerken hebben een gezamenlijke Kids-Praise en Gezinsdienst georganiseerd. 24 december was er de kerstnachtdienst en eerste Kerstdag was er de mogelijkheid om ’s morgens vanaf 6.00 uur liederen bij mensen te zingen die het op dat moment nodig hadden. Aansluitend vond de dienst van eerste Kerstdag plaats.

Naast deze bijzondere diensten vinden er allerlei activiteiten plaats zoals vrouwengebedsgroep, lofprijzing en gebed, ouderenmiddag, 2e kans kleding, crea-avonden, brei- en haakochtenden en nog meer. Het doel van een aantal van deze activiteiten is om mensen uit de omgeving te bereiken en ze in aanraking te brengen met het geloof.


Financiele verantwoording


Financiële verantwoording 2022

     

Resultaat
2022

 

Begroting
2022

 

Begroting
2023

Baten

1. Bijdragen gemeenteleden

 

137.330

 

144.050

 

173.100

2. Subsidies en overige bijdragen van derden

0

 

0

 

0.00

Totaal baten

   

137.330

 

144.050

 

173.100

Lasten

             

1. Besteding pastoraat. incl. predikant/gastsprekers

69.718

 

65.800

 

78.000

2. Bestedingen kerkdiensten, gemeentewerk

10.325

 

14.250

 

14.525

3. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk

9.842

 

14.300

 

10.100

4. Lasten kerkelijke gebouwen (incl. afschrijving)

35.258

 

35.000

 

39.550

5. Lasten overige eigendommen en inventaris

4.584

 

4.050

 

4.300

6. Lasten beheer en administratie, bankkosten

1.364

 

1.650

 

1.625    

7. Energie

   

11.194

 

9.000

 

25.000

Totaal lasten

   

142.285

 

144.50

 

173.100

Resultaat negatief

   

4.955

 

0

 

0

 

Toelichting financiële verantwoording

Voor de ANBI status verwijzen we naar het fiscale nummer van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland. Deze heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen met RSIN 002690615.