ANBI

Algemene gegevens

Baptistengemeente Nieuw-Buinen
Dwarsdiep 9
9521 CH Nieuw-Buinen
06 19997035
penningmeester@bgnb.nl
RSIN-nummer: 003768946
KvK-nummer: 76447499


Doelstelling Baptistengemeente Nieuw-Buinen

ANBI en de Unie

De Unie van Baptistengemeenten heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de plaatselijke Baptistengemeenten die tot de Unie behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Baptistengemeente Nieuw-Buinen.
De Unie van Baptistengemeenten vermeldt in haar statuten:

De doelstelling van de Unie van Baptistengemeenten
De statuten van de Unie van Baptistengemeenten vermeldt in haar statuten Artikel 1  
1. De naam van de Unie is: Unie van Baptistengemeenten in Nederland, hierna te noemen de Unie.
2. De Unie heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam en is aangegaan voor onbepaalde tijd.
3. De Unie is een kerkgenootschap en bezit rechtspersoonlijkheid in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en is als zodanig erkend volgens Nederlands recht.

Grondslag
Artikel 2
De Baptistengemeenten die de Unie vormen, leven uit de openbaring Gods, zoals die door de bijbel tot hen gekomen is. Hun leden belijden, in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, Jezus Christus, de Zoon van God, het Hoofd van de Gemeente en de Heer van de wereld te hebben aanvaard als hun Zaligmaker en Heer en zijn op deze belijdenis gedoopt.

Doel
Artikel 3
Het doel van de Unie is:
1. onder haar leden liefde, achting en samenwerking te bevorderen;
2. de gemeenten behulpzaam te zijn in de uitvoering van hun taak en gelegenheden te scheppen om de beginselen van de gemeente bekend te maken en het Evangelie te verbreiden;
3. mede te werken tot verbreiding van het Evangelie in binnen- en buitenland.Statuten, huishoudelijk reglement en werkorde zijn te vinden via de volgende links:
Unie van Baptistengemeenten Statuten
Unie van Baptistengemeenten Huishoudelijk reglement
Unie van Baptistengemeenten Werkorde

Anbi-overzicht Baptistengemeente Nieuw-Buinen

Baptistengemeente Nieuw-Buinen
Vastgelegd in de statuten van 2011
De Baptistengemeente Nieuw-Buinen maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland, als kerkgenootschap eenrechtspersoon in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en als zodanig erkend door het Nederlands recht.

Grondslag van de gemeente (Artikel 2):
Op grond van de Bijbel, het onfeilbare Woord van God en het enige gezag voor leer en leven, belijdt de gemeente dat Jezus Christus, de Zoon van de levende God, als haar fundament en haar hoofd is.

Doel van de gemeente (Artikel 3):
De Gemeente erkent en aanvaardt de opdracht van de Heer Jezus Christus; “Trek erop uit en maak alle volken tot mijn discipelen en doop ze in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Leer hun alles te onderhouden wat ik jullie heb opgedragen”. Deze opdracht wilt de gemeente verstaan en uitvoeren waar zij gesteld is.De Unie van Baptistengemeenten heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de plaatselijke Baptistengemeenten die tot de Unie behoren, zijn aangewezen als ANBI.

Fiscaal nummer van de gemeente
3768946

Contactgegevens
Post- of bezoekadres van de gemeente:
Dwarsdiep 9, 9521 CH Nieuw Buinen
Telefoonnummer: 0599-620399
e-mailadres: secretaris@baptisten-nieuwbuinen.nl
KvK nummer: 76447499

Bestuurssamenstelling
De kerkenraad van Baptistengemeente Nieuw-Buinen bestaat uit:
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Algemeen adjunct
5 overige raadsleden die samen het pastoraal team vormen


De hoofdlijnen van ons beleidsplan

De Gemeente erkent en aanvaardt de opdracht van de Heer Jezus Christus; “Trek erop uit en maak alle volken tot mijn discipelen en doop ze in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Leer hun alles te onderhouden wat ik jullie heb opgedragen”. Deze opdracht wilt de gemeente verstaan en uitvoeren waar zij gesteld is.Baptistengemeente Nieuw-Buinen maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten.
Beleidsplan Unie van Baptistengemeenten Het beleidsplan bevat twee bijlagen.
Beleidsplan bijlage 1 
Beleidsplan bijlage 2


Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid van de voorganger (en/of kerkelijk werker) volgt de richtlijnen van de Unie van Baptistengemeenten.
Beloningsbeleid salarisadviezen
Beloningsbeleid salarisadviezen bijlage
Beloningsbeleid advies spreekbeurtvergoeding
Beloningsbeleid advies gemeente als werkgever

Leden van de kerkenraad en diverse commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Zij ontvangen een vergoeding voor werkelijk gemaakte onkosten.


Actueel verslag van activiteiten

Jaarverslag 2021 Baptistengemeente Nieuw-Buinen

Ledental
In onze gemeente zagen we in het afgelopen jaar m.b.t. het ledental een toename van 3 leden en een toename van 14 leden. Dit betekent dat op 1 januari 2022 het ledenaantal op 243 leden staat.

Bijzondere diensten:
Er zijn in 2021 een aantal bijzondere diensten en activiteiten geweest waarvan er een aantal genoemd worden.

Januari
Op zondag 10 januari werd de nieuwe voorganger alvast ingezegend voor het werk in onze gemeente. De officiële intrededienst zou overigens pas een half jaar later volgen. Met een livestream in de huiskamer voelden sommige kijkers zich gelukkig ook figuurlijk thuis in onze gemeente en mochten we nieuwe leden verwelkomen.

Februari
Door alle corona maatregelen werd in februari besloten om de marriage course uit te stellen. Maandag 15 februari hielden we online de jaarlijkse (voorjaars) gemeentevergadering. Belangrijkste onderwerp van gesprek was de livestream.

Maart
Begin maart kwam de nieuwe voorganger in dienst kreeg zijn gezin de sleutels van hun woning in Nieuw-Buinen. Eind maart mochten we dan eindelijk weer (met een beperkt aantal) samenkomen. Ook werden nieuwe leden toegevoegd aan de gemeente.

April
Begin april was er een doopdienst. Een week later organiseerde Insight de eerste van een reeks Worship Nights voor jong en oud. Verder werd een nieuwe taakveldleider huisvesting aangesteld.

Mei
In mei werden nieuwe leden toegevoegd aan de gemeente. Vrijmoedig naderen tot God was het thema van de eerste bijbelstudie die onze voorganger in onze gemeente heeft gehouden. Eind mei werd een baby opgedragen in het midden van de gemeente.

Juni
Vanaf juni ging de samenleving verder open, mede ondersteund door het manifest "geef ons de ruimte". Gelijk liep de agenda helemaal vol met activiteiten in het bos voor de zondagsschool, een feestje op het veld achter de kerk, een introductiecursus baptisme voor gasten, thema avonden over relaties en seksualiteit en de bijbelstudie over "Het Grootste Complot Aller Tijden".

Juli
Op zondag 4 juli werd eindelijk de intrededienst gehouden in het bijzijn van familie, vrienden, collega's en gemeenteleden. Tijdens deze bijeenkomst werd Gerrit van Valen bevestigd als voorganger. Met de zomervakantie op de agenda werden de eerste activiteiten voor het startweekend en kerkelijk seizoen bekendgemaakt.

Augustus
Eind augustus werd het startweekend gehouden met heel veel activiteiten. Een kampvuuravond met quiz op vrijdag. Een volle zaterdag met een escape tour, zones voor music, play, art en connect, gevolgd door een barbecue en prees je hees. Op zondag een startdienst en gezellige picknick.

September
In september ging alles daadwerkelijk van start. Alle wijkkringen, zondagsschool, jeugdwerk, oudermiddagen, klusochtenden, thema-avonden over relaties en seksualiteit, marriage cours, bijbelstudies in het leerhuis de monden. Op 12 september werd een kindje opgedragen in het midden van de gemeente.

Oktober
Op 11 oktober werd de najaarsvergadering gehouden in de kerkzaal, met een liveverbinding voor alle thuisblijvers. Een raadslid werd bedankt voor zijn raadswerk. Tussentijds heeft een raadslid al moeten aangeven te stoppen. Er werden twee nieuwe raadsleden verkozen. In oktober werd een muziekavond georganiseerd om muzikale gemeenteleden/vrienden de mogelijkheid willen geven om muziek te maken in onze kerk. Er werd een wandeling georganiseerd en gestart met een gebedscursus. Helaas konden de doedagen weer niet doorgaan, maar werd er wel het nodige verpakt in een tasje om thuis zelf te gaan doen. We mochten nieuwe leden welkom heten. In oktober en november werden drie kinderen geboren.

November
In november werden helaas ook weer een aantal maatregelen opgelegd, met als gevolg een beperking van het aantal kerkgangers. Achter de schermen werd kerkspot geïntroduceerd, een online platform voor alle communicatie in onze gemeente via een beveiligde site met bijpassende app. Enkele dagen later werd een visieavond georganiseerd voor iedereen die als lid, vriend of gast bij de gemeente betrokken is om Gods wil met onze gemeente te ontdekken. Op 28 november werden twee mensen gedoopt. Wandel in Hem, geworteld en opgebouwd in Hem, en bevestigd in het geloof, zoals u onderwezen bent, wees daarin overvloedig, met dankzegging. Staak de strijd, en erken dat ik God ben.

December
Half december werd onze nieuwe site www.bgnb.nl echt gelanceerd. Dat bood gelijk een uitkomst voor het bestellen van kaartjes voor de viering met kerst. Helaas werden opnieuw coronamaatregelen afgekondigd, waardoor het aantal bezoekers geminimaliseerd werd. Verder werd het advies gegeven om kerst toch vooral digitaal te vieren. Er werden twee nieuwe leden toegevoegd en er werd een kindje geboren. Op kerstavond stond "A royal christmas" op het programma. Alle mensen en middelen werden ingezet om eerste kerstdag het stuk "De nieuwe koning" op te voeren.

Naast deze bijzondere diensten vinden er allerlei activiteiten plaats zoals vrouwengebedsgroep, lofprijzing en gebed, ouderenmiddag, 2e kans kleding, crea-avonden, brei- en haakochtenden en nog meer. Het doel van een aantal van deze activiteiten is om mensen uit de omgeving te bereiken en ze in aanraking te brengen met het geloof.


Financiele verantwoording


Financiële verantwoording 2021

Financiële verantwoording

 

Resultaat 2021

 

Begroting 2021

 

Begroting 2022

Baten

 

 

 

 

 

 

 

1. Bijdragen gemeenteleden

 

€ 132.593

 

€ 136.950

 

€ 144.050

2. Subsidies en overige bijdragen van derden

€ 0

 

€ 0

 

€ 0

Totaal baten

 

 

€ 132.593

 

€ 136.950

 

€ 144.050

Lasten

 

 

 

 

 

 

 

1. Besteding pastoraat. incl. predikant/gastsprekers

€ 59.283

 

€ 50.000

 

€ 65.800

2. Bestedingen kerkdiensten, gemeentewerk

€ 9.569

 

€13.950

 

€ 14.250

3. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk

€ 14.108

 

€ 16.000

 

€ 14.300

4. Lasten kerkelijke gebouwen (incl. afschrijving)

€ 47.262

 

€ 43.500

 

€ 35.000

5. Lasten overige eigendommen en inventaris

€ 3.919

 

€ 3.450

 

€ 4.050

6. Lasten beheer en administratie, bankkosten

€ 2.159

 

€ 1.650

 

€ 1.650    

7. Energie

 

 

€ 8.905

 

€ 8.400

 

€ 9.000

Totaal lasten

 

 

€ 145.205

 

€ 136.950

 

€ 144.050

Resultaat negatief

 

 

€ 12.612

 

€ 0

 

€ 0